—GIAO LỘ—

If you reach an intersection where you wish to turn but you are not in the proper lane, you should:

 1. Quickly cut across traffic to make your turn.
 2. Turn on your blinker and make the turn from your current lane.
 3. Drive to the next intersection and make your turn then.
 4. Safely change lanes then put your vehicle in reverse to go back to the intersection.

Nếu đến một giao lộ mà bạn muốn rẽ nhưng bạn không ở trong làn đường thích hợp, bạn nên:

 1. Nhanh chóng cắt ngang dòng xe cộ để đến lượt bạn.
 2. Bật đèn nháy và rẽ khỏi làn đường hiện tại của bạn.
 3. Lái xe đến giao lộ tiếp theo và rẽ vào.
 4. Chuyển làn một cách an toàn sau đó cho xe lùi lại để quay lại giao lộ.

You are waiting to turn left at a multilane intersection and opposing traffic is blocking your view. You should:

 1. Accelerate rapidly when the first lane you need to cross is clear.
 2. Wait until you can see all the lanes you need to cross before going ahead with your turn.
 3. Wait for an oncoming driver to wave you across the intersection.
 4. Edge your car into each lane of opposing traffic as soon as it clears.

Bạn đang đợi để rẽ trái tại giao lộ nhiều làn và xe cộ ngược chiều chắn ngang tầm nhìn của bạn. Bạn nên:

 1. Tăng tốc nhanh chóng khi làn đường đầu tiên bạn cần băng qua rõ ràng.
 2. Chờ cho đến khi bạn có thể nhìn thấy tất cả các làn đường mà bạn cần băng qua trước khi đi tiếp  lượt của mình.
 3. Chờ một người lái xe đang tới vẫy bạn qua giao lộ.
 4. Rẽ xe của bạn vào từng làn đường ngược chiều ngay sau khi nó thông thoáng.

If two vehicles arrive to an uncontrolled intersection at the same time:

 1. The largest vehicle has the right-of-way.
 2. The car on the left has the right-of-way.
 3. The car on the left shall yield to the car on the right.
 4. The car on the right shall yield to the car on the left.

Nếu hai xe cùng 1 lúc đến giao lộ mà đèn giao thông đã mất kiểm soát thì:

 1. Xe lớn nhất được quyền ưu tiên.
 2. Xe bên trái có quyền ưu tiên.
 3. Xe bên trái phải nhường xe bên phải.
 4. Xe bên phải phải nhường xe bên trái.

When two vehicles enter an intersection from different highways at the same time, which vehicle must yield the right-of-way?

 1. Either one.
 2. The vehicle on the left.
 3. The vehicle on the right.
 4. Neither. Stop and proceed when the way is clear.

Khi hai xe cùng lúc đi vào giao lộ từ các đường cao tốc khác nhau, thì xe nào phải nhường đường?

 1. Một xe bất kỳ.
 2. Xe bên trái.
 3. Xe bên phải.
 4. Không nhường.

When turning left, drivers must yield the right-of-way to:

 1. Other drivers who are already in the intersection.
 2. Oncoming traffic.
 3. Pedestrians who are already in the intersection.
 4. All of the above.

Khi rẽ trái, người lái xe phải nhường quyền ưu tiên cho:

 1. Những người lái xe khác đã ở trong giao lộ.
 2. Lưu lượng các phương tiện đang đến.
 3. Người đi bộ đang ở trong giao lộ.
 4. Tất cả những điều trên.

Before turning left, it is important to:

 1. Sound your horn.
 2. Yield to oncoming vehicles.
 3. Swing to the right side of your lane.
 4. Wait until oncoming traffic has a red light.

Trước khi rẽ trái, điều quan trọng là:

 1. Bấm kèn.
 2. Nhường đường cho xe đang chạy tới.
 3. Đi sang bên phải làn đường của bạn.
 4. Chờ cho đến khi giao thông ngược chiều có đèn đỏ.

From the center lane, which maneuver(s) can you perform?

Center lane
 1. You may make left turns.
 2. You may make U-turns.
 3. You may pass slow-moving traffic.
 4. All of the above.

Từ làn đường giữa, bạn có thể thực hiện (các) hành động nào?

 1. Bạn có thể rẽ trái.
 2. Bạn có thể quay đầu xe.
 3. Bạn có thể vượt qua dòng xe cộ đang di chuyển chậm.
 4. Tất cả những điều trên.

Trang 10: Đường cao tốc, Đường liên bang

Trả lời