***Nguồn hình: Internet

Trafic Signs – Biển báo Giao thông

Trafic Sign Colors – Kí hiệu màu của biển báo

Colors
Photo by MrT on cuocsongmy.net

Màu đỏ: Dừng. Không được đi vào. Nhầm đường. Nhường đường. | Màu cam: Cảnh báo xây dựng và bảo trì. | Màu vàng: Cảnh báo chung. Lưu ý những yếu tố  bất ngờ của lòng đường. | Màu huỳnh quang vàng lục: Cảnh báo nhấn mạnh về trường học, người đi bộ, và hoạt động đi xe đạp. | Màu trắng/đen: Quy định. Kiểm soát lưu thông; đặt ra giới hạn hoặc đưa ra các lệnh. | Màu xanh lá cây: Hướng dẫn, hoặc thông tin chỉ đường. | Màu xanh biển: Hướng dẫn người lái. Nó cũng được sử dụng để xác định chỗ đậu xe cho người lái xe khuyết tật. | Màu nâu: Các khu vực giải trí công cộng, khu vực có ý nghĩa văn hóa – lịch sử.

Trafic Sign Shapes – Kí hiệu hình dạng của biển báo

Shapes
Photo by MrT on cuocsongmy.net

1. Hình bát giác (8 cạnh)Stop: Dừng lại | 2. Hình tam giácYield: Nhường đường | 3. Hình thoi Cảnh báo về các mối nguy hiểm hiện có hoặc có thể xảy ra | 4. Cờ hiệuKhông có khu vực vượt qua | 5. Hình chữ thập chéoCó đường sắt băng qua | 6. Hình trònCảnh báo trước về đường sắt | 7. Hình ngũ giác (5 cạnh)Có trường học phía trước | 8. Hình chữ nhật nằm đứngĐặt quy tắc trên đường | 9. Hình chữ nhật nằm ngangChỉ đường

Regulatory Signs – Các biển báo qui định

Regulatory signs control trafic; they set limits or give commands and are enforceable by law.

Các biển báo quy định kiểm soát giao thông; đặt ra các giới hạn hoặc đưa ra các mệnh lệnh và có hiệu lực thi hành theo luật.

stop

Stop sign.

You must bring your vehicle to a complete halt at the stop line. If there is no stop line, stop before entering the crosswalk. If there is no marked crosswalk, stop before entering the intersection at a point near the intersecting roadway where you have a clear view of approaching trafic.

Biển báo dừng. Bạn phải dừng xe hoàn toàn tại vạch dừng. Nếu không có vạch dừng, hãy dừng lại trước vạch kẻ đường dành cho người sang đường. Nếu không có vạch kẻ, hãy dừng lại trước khi đi vào giao lộ tại điểm gần đường giao nhau, nơi bạn có thể nhìn rõ đường giao nhau.

Stop 4 way

Four-way stop Sign.

Trafic from all four directions must stop. Vehicles proceed through the intersection in the order that they arrived at the intersection; the first vehicle to reach the intersection should move forward first. If vehicles arrive at approximately the same time, each driver must yield to the drivers on their right.

Điểm dừng bốn chiều. Giao thông từ 4 hướng đều phải dừng lại. Các phương tiện đi qua ngã tư theo thứ tự đã đến giao lộ; xe đầu tiên đến ngã tư phải tiến lên trước. Nếu các xe đến cùng thời điểm, mỗi người lái xe phải nhường cho người lái xe bên phải của mình.

Yield

Yield.

You must slow down and give vehicles crossing your path the right-of-way. If the way is clear, you may move forward slowly without stopping.

Nhường đường. Bạn phải giảm tốc độ và nhường quyền ưu tiên cho các phương tiện đang băng qua phần đường của mình. Nếu đường trống, bạn có thể tiến lên từ từ mà không dừng lại.

Do not enter

Do Not Enter.

On one-way streets and roadways that you are not allowed to enter. You may see this sign if you enter an expressway ramp in the wrong direction. Turn around!

Không được vào. Trên đường một chiều và đường mà bạn không được phép đi vào. Bạn có thể nhìn thấy biển báo này nếu đi vào đoạn đường cao tốc sai hướng. Quay lại!

Wrong way

Wrong Way.

You are going the wrong way. Do not drive past this sign! Turn around immediately.

Nhầm đường. Bạn đang đi sai đường. Đừng lái xe vượt qua biển báo này! Quay lại ngay lập tức.

No turn

No U-Turn.

You must not make a complete turn to go in the opposite direction where this sign is displayed.

Không được quay đầu. Bạn không được rẽ hoàn toàn để đi theo hướng ngược lại nơi có biển báo này.

No turn

No Right Turn.

You must not make a right turn at this intersection.

Không rẽ phải. Bạn không được rẽ phải ở giao lộ này.

No parking

No Parking on Pavement.

If you stop, you must always park of the pavement of the roadway.

Không có Bãi đậu xe trên vỉa hè. Nếu dừng xe, bạn phải đậu xe ở dưới hè đường.

No pass

No Passing.

You are entering a no passing zone.

Cấm vượt. Bạn đang đi vào vùng cấm vượt qua.

Turn

Must Turn.

You cannot go straight ahead. You must turn either to the right or lef.

Buộc phải rẽ trái hoặc phải. Bạn không thể đi thẳng về phía trước. Bạn phải rẽ sang phải hoặc sang trái.

Exit

Exit Speed.

This sign lists the maximum safe speed for an exit ramp on an expressway. Slow down to the posted speed.

Tốc độ thoát. Biển báo này cho biết tốc độ an toàn tối đa cho một đoạn đường để chuyển ra đường cao tốc. Chạy chậm hơn tốc độ ghi trên biển báo.

Move over

Move Over.

When approaching stopped emergency or service vehicles with flashing lights, you must move over a lane. If you can’t move over, reduce speed to 20 MPH below the posted limit.

Di chuyển qua. Khi đến gần trường hợp khẩn cấp hoặc xe đã ngừng nhưng có đèn nhấp nháy, bạn phải di chuyển trên một làn đường. Nếu bạn không thể di chuyển qua, giảm tốc độ xuống 20 MPH dưới giới hạn cho phép.

Emergency

Emergency Stopping Only. You must only stop for emergencies.

Chỉ dừng khẩn cấp. Bạn chỉ được dừng trong những trường hợp khẩn cấp.

Pass care

Pass with Care. You are allowed to pass, but do so with caution.

Vượt qua cẩn thận. Bạn được phép vượt qua, nhưng hãy thận trọng.

Speed limit

Speed Limit. Your speed must not exceed the posted speed in this area.

Tốc độ giới hạn. Tốc độ của bạn không được vượt quá tốc độ đăng trên biển báo.

Fines

Speeding Fines Doubled. Posted in active school and work zones. Fines will be doubled if you are cited for speeding in this area.

Tiền phạt tăng gấp đôi. Đăng trong trường đang hoạt động và khu làm việc. Tiền phạt sẽ tăng gấp đôi nếu bạn (bị phạt vì) chạy quá tốc độ trong khu vực này.

No turns

No Turns. You must not turn either to the right or to the lef at this intersection.

Không được rẽ. Bạn không được rẽ sang phải hoặc sang trái tại giao lộ này.

No turn on red

No Turn on Red. You must not turn right or lef during the red light. You must wait for the green signal.

Không được rẽ khi đèn đỏ. Bạn không được rẽ phải hoặc trái trong khi đèn đỏ. Bạn phải đợi tín hiệu màu xanh lá cây.

Left must turn

Left Lane Must Turn. Trafic in the left lane must turn left at the intersection ahead (also Right Lane Must Turn).

Làn xe bên Trái phải rẽ. Xe chạy ở làn đường bên trái phải  rẽ trái tại giao lộ phía trước (cũng là Làn bên phải phải rẽ).

Slower right

Slower Trafic Keep Right. Slower driving trafic must stay in the right lane unless passing. Slower trafic must move out of the lef lane when being overtaken by a faster vehicle.

Xe chậm hơn đi bên phải. Xe chạy chậm hơn phải đi đúng làn đường trừ khi vượt. Xe chạy chậm hơn phải di chuyển ra khỏi làn đường bên trái khi  xe nhanh hơn vượt qua.

One way

One Way. You must travel only in the direction of the arrow.

Một chiều. Bạn chỉ được đi theo hướng của mũi tên.

Keep right

Keep Right. Stay to the right of the divider.

Đi bên phải. Đi bên phải của dải phân cách.

Turn lanes

Turn Lanes. At the intersection ahead, trafic in the left lane must turn left and trafic in the adjoining lane may turn left or continue straight ahead.

Rẽ làn đường. Tại giao lộ phía trước, đường ở làn bên trái phải rẽ trái và làn bên cạnh có thể rẽ trái hoặc tiếp tục đi thẳng về phía trước.

Center lane

Center Turn Lane. The center lane is shared for lef turns in both directions of travel.

Ngõ Rẽ Trung Tâm. Làn đường ở giữa được sử dụng chung cho rẽ trái theo cả hai hướng di chuyển.

Restricted

Restricted Lane Ahead. A diamond-shaped marking shows that a lane is reserved for certain purposes or certain vehicles, such as buses or carpool vehicles during rush hour trafic. Also used in bike lanes.

Làn đường hạn chế phía trước. Dấu hiệu hình thoi cho biết làn đường được dành riêng cho một số mục đích hoặc một số phương tiện nhất định, chẳng hạn như xe buýt hoặc xe chung trong giờ cao điểm. Cũng được sử dụng trong làn đường dành cho xe đạp.

Begin right

Begin Right Turn. When entering a right turn lane you may encounter bicyclists traveling straight; you must yield to the bicyclists.

Bắt đầu Rẽ Phải. Khi đi vào làn rẽ phải, bạn có thể gặp người đi xe đạp đi thẳng; bạn phải nhường đường cho người đi xe đạp.

Permit

Parking by Disabled Permit Only. Parking in this space is only for vehicles displaying an oficial disabled parking permit and transporting a person with a disability.

Đỗ xe cho Người khuyết tật. Bãi đậu xe trong không gian này chỉ dành cho những xe có giấy phép đậu xe của người khuyết tật; và xe chuyên chở người khuyết tật.

Warning Signs – Dấu hiệu cảnh báo

Right curve

Right Curve.

The road will curve to the right. Slow your speed and do not pass other vehicles.

Đường cong phải. Con đường sẽ cong về bên phải. Giảm tốc độ và không vượt qua các phương tiện khác.

Sharp right

Sharp Right Turn.

The road will make a sharp turn to the right. Slow your speed and do not pass other vehicles.

Rẽ Phải Ngoặt. Con đường sẽ rẽ ngoặt sang bên phải. Giảm tốc độ và không vượt qua các phương tiện khác.

Advisory speed sign

Advisory Speed Sign.

The highest safe speed you should travel around the curve ahead is the one posted. Advisory speed signs may be used with any warning sign.

Biển báo tốc độ tư vấn. Tốc độ an toàn cao nhất bạn nên đi quanh khúc cua phía trước là tốc độ đã được ghi. Biển báo tốc độ có thể được sử dụng cùng với bất kỳ biển cảnh báo nào.

Double curve

Double Curve.

The road will curve to the right, then to the lef. Slow your speed and do not pass other vehicles.

Đường cong kép. Con đường sẽ cong sang bên phải, sau đó sang bên trái. Giảm tốc độ và không vượt qua các phương tiện khác.

Winding road

Winding Road.

There are several curves ahead. Drive slowly and carefully and do not pass other vehicles.

Đường quanh co. Có một số đường cong phía trước. Lái xe chậm,  cẩn thận và không vượt qua các xe khác.

Reduction

Reduction of Lanes.

There will be fewer lanes ahead. The right lane ends and trafic must merge lef. Drivers in the lef lane should allow others to merge smoothly.

Giảm làn đường. Sẽ có ít làn đường phía trước. Làn đường bên phải kết thúc và hai làn phải hợp nhất với nhau. Những người lái xe ở làn đường bên trái nên cho phép những người khác chuyển làn vào một cách thuận lợi.

Merging

Merging Trafic.

You are coming to a point where another trafic lane joins the one you are on. Watch for other trafic and be ready to yield the right-of-way when necessary.

Hợp nhất 2 làn. Bạn đang đến một thời điểm mà một làn đường lớn khác chuyển vào làn đường của bạn. Để ý các tình huống và sẵn sàng nhường quyền ưu tiên khi cần thiết.

Side road

Side Road.

Another road enters the highway from the direction shown. Watch for trafic from that direction.

Đường bên. Một con đường khác đi vào đường cao tốc từ hướng được hiển thị. Theo dõi lưu thông từ hướng đó.

Cross road

Cross Road.

A road crosses the main highway ahead. Look to the left and right for other trafic.

Đường cắt ngang. Một con đường cắt ngang đường cao tốc chính ở phía trước. Nhìn sang trái và phải để biết giao thông.

Divided highway

Divided Highway Ahead.

The highway ahead is divided by a median or physical barrier. Keep to the right.

Đường cao tốc phân chia phía trước. Đường cao tốc phía trước được phân chia bởi dải phân cách hoặc hàng rào vật lý. Tiếp tục đi theo làn.

Divided highway

Divided Highway Ends.

The divided highway on which you are traveling ends 350 to 500 feet ahead. You will then be on a roadway with two-way trafic. Keep to the right.

Đường cao tốc có dải phân cách kết thúc. Đường cao tốc sẽ kết thúc phía trước 350 đến 500 feet. Sau đó, bạn sẽ đi trên đường hai chiều. Tiếp tục theo theo làn.

Speed reduction sign

Speed Reduction Sign.

Advance notice to upcoming speed limit change.

Biển báo giảm tốc độ. Thông báo trước về sự thay đổi giới hạn tốc độ sắp tới.

Yield ahead

Yield Ahead.

Yield sign ahead.

Slow down and be prepared to stop at a yield sign or adjust speed to trafic.

Chuẩn bị nhường đường. Bảng hiệu nhường đường ở phía trước. Giảm tốc độ và chuẩn bị dừng lại ở biển báo nhường đường hoặc điều chỉnh tốc độ.

Stop sign ahead

Stop Sign Ahead.

Slow down and be ready to stop at the stop sign.

Bảng báo Dừng phía trước. Giảm tốc độ và sẵn sàng dừng lại ở biển báo.

Trafic signal ahead

Trafic Signal Ahead.

A trafic signal is at the intersection ahead. Slow down; poor visibility is likely.

Tín hiệu giao thông phía trước. Một tín hiệu đặc biệt đang ở giao lộ phía trước. chạy chậm lại; khả năng hiển thị kém.

Two-Way trafic ahead

Two-Way Trafic Ahead.

The one-way street or roadway is about to change to two-way trafic; there will be oncoming trafic.

Đường 2  chiều phía trước. Đường một chiều hoặc lòng đường sắp chuyển thành đường hai chiều; sẽ có hướng ngược lại sắp tới.

Roundabout circle

Roundabout Circle.

Provides advance notice of a roundabout. Prepare to slow down and possibly yield to trafic in the roundabout.

Vòng xoay. Thông báo trước về một bùng binh. Chuẩn bị để giảm tốc độ và có thể nhường đường để vượt qua đường vòng.

Low clearance

Low Clearance.

Do not enter if your vehicle is taller than the height listed on the sign.

Chú ý chiều cao thấp. Đừng đi vào nếu xe của bạn cao hơn chiều cao ghi trên biển báo.

Slippery surface

Slippery Surface.

In wet weather, drive slowly. Do not speed up or brake quickly. Make turns at a very slow speed.

Bề mặt trơn. Trong điều kiện thời tiết ẩm ướt, hãy lái xe chậm. Không tăng tốc hoặc phanh gấp. Thực hiện rẽ với tốc độ rất chậm.

Hill and Downgrade

Hill / Downgrade.

The road goes downhill ahead. Slow down and be ready to shif to lower gear to control speed.

Đồi / Con dốc. Con đường xuống dốc phía trước. Giảm tốc độ và sẵn sàng di chuyển về số thấp hơn để kiểm soát tốc độ.

Bicycle crossing

Bicycle Crossing.

A bike-way crosses the roadway ahead. Watch for bicyclists.

Có xe đạp băng ngang. Đường dành cho xe đạp băng qua phía trước. Đề phòng người đi xe đạp.

Pedestrian Crossing

Pedestrian Crossing.

Watch for people crossing the street. Slow down or stop to yield for pedestrians.

Vạch qua đường. Để ý những người băng qua đường. Giảm tốc độ hoặc dừng lại để nhường đường cho người đi bộ.

Animal crossing

Animal Crossing.

The animal pictured on the sign is common in this area; watch for animals crossing the road particularly during twilight and nighttime hours.

Có động vật băng qua đường. Con vật được vẽ trên biển báo là phổ biến ở khu vực này; để ý những con vật băng qua đường, đặc biệt là vào lúc chạng vạng và ban đêm.

Narrow bridge

Narrow Bridge.

The bridge is wide enough to accommodate two lanes of trafic, but with very little clearance. Stay in your lane.

Cầu hẹp. Cây cầu đủ rộng để chứa hai làn đường, nhưng với mặt bằng rất hẹp. Ở trong làn đường của bạn.

One Lane Bridge

One Lane Bridge.

The bridge is wide enough for only one vehicle at a time. Make sure the bridge is clear of oncoming trafic before you cross.

Cầu một làn. Cầu chỉ đủ rộng cho một phương tiện lưu thông tại một thời điểm. Đảm bảo rằng cây cầu không có xe đang đi trước khi bạn băng qua.

Pavement

Pavement Ends.

The paved surface ahead changes to a gravel or earth road.

Vỉa hè kết thúc. Bề mặt trải nhựa phía trước chuyển thành đường sỏi hoặc đường đất.

Dip

Dip.

There is a low place in the road. Go slowly and be ready to stop and turn around if the dip is filled with water.

Có chỗ đất lõm. Có một nơi thấp trên đường. Đi chậm và sẵn sàng dừng lại và quay đầu lại nếu chỗ trũng đầy nước.

Truck crossing

Truck Crossing.

Watch for trucks entering or crossing the roadway.

Có xe tải băng ngang. Để ý xe tải đang đi vào hoặc băng qua đường.

Soft shoulder

Soft Shoulder.

The ground on the side of the road is soft. Don’t leave the pavement except in an emergency.

Nền đường mềm. Nền đất trên đường mềm nhũn. Đừng rời khỏi vỉa hè trừ trường hợp khẩn cấp.


Bài viết đang tiếp tục được cập nhật. Mời các bạn theo dõi.

Bài đọc được đề xuất

Một số thông tin, hướng dẫn cần thiết.

Trả lời

This Post Has 2 Comments

  1. Tam

    Xin cám ơn bài viết cuocsongmy. Bài viết mang lại rất nhiều lợi ích

    1. CSM

      Cám ơn anh Tam. Mong gặp lại anh ở các bài viết sau.