Kiểm tra đọc và viết

Câu hỏi và câu trả lời bài kiểm tra đọc và viết

Please read the sentence:Please write the sentence:
1Who is the Father of Our Country?
Ai được xem là Người cha của Hoa Kỳ?
Washington is the Father of Our Country.
Washington là Cha của Quốc gia chúng ta.
2Who was the first President?
Tổng thống đầu tiên là ai?
Washington was the first President.
Washington là Tổng thống đầu tiên.
3Who was George Washington?
George Washington là ai?
Washington was the first President.
Washington là Tổng thống đầu tiên.
4What President is on the dollar bill?
Hình Tổng thống nào trên tờ đô la?
Washington is on the dollar bill.
Tổng thống Washington.
5Who was the second President of the United States?
Ai là Tổng thống thứ hai của Hoa Kỳ?
Adams was the second President of the United States.
Adams là Tổng thống thứ hai.
6Who was Abraham Lincoln?
Abraham Lincoln là ai?
Lincoln was President during the Civil War.
Lincoln là Tổng thống suốt thời kỳ nội chiến.
7Who elects the President of the United States?
Ai bầu ra Tổng thống của Hoa Kỳ?
Citizens elect the President of the United States.
Mọi công dân bầu ra Tổng thống.
8When do we vote for President?
Khi nào chúng ta bầu cử Tổng thống?
We vote for President in November.
bầu cử Tổng thống vào tháng 11.
9Where does the President live?
Tổng thống sống ở đâu?
The President lives in the White House.
Tổng thống sống ở Nhà trắng.
10Who lives in the White House?
Ai sống trong Nhà trắng?
The President lives in the White House.
Tổng thống sống trong Nhà trắng.
11Where is the White House?
Nhà trắng ở đâu?
The White House is in Washington, D.C. 
Nhà trắng ở Washington DC.
12What is the capital of the United States?  
Thủ đô của Hoa Kỳ là gì?
Washington, D.C. is the capital of the United States.
Washington DC là thủ đô Hoa Kỳ.
13What was the first U.S. capital?
Thủ đô đầu tiên của Hoa Kỳ là gì?
New York City was the first capital.
Thành phố New York là thủ đô đầu tiên của Hoa Kỳ.
14Who elects Congress?
Ai bầu ra Quốc hội?
The people elect Congress.
Người dân bầu cử Quốc hội.
15Where does the Congress meet?
Quốc hội họp mặt ở đâu?
Congress meets in Washington, D.C.
Quốc hội họp mặt ở Washington DC.
16How many Senators do we have?
Có bao nhiêu Thượng nghị sĩ?
We have one hundred (100) Senators.
Có 100 Thượng nghị sĩ.
Tổng thống Washington
Tổng thống Washington trên tờ 1 USD (Hình ảnh được cung cấp bởi HealthWyze từ Pixabay)
Please read the sentence:Please write the sentence:
17How many states do we have?
Có bao nhiêu bang?
The United States has fifty (50) states.
Hoa Kỳ có 50 bang.
18What is the largest state?
Bang nào lớn nhất?
Alaska is the largest state.
Alaska.
19What state has the most people?
Bang nào đông dân nhất?
California has the most people.
California.
20What was the first U.S. state?
Tiểu bang đầu tiên của Hoa Kỳ là gì?
Delaware was the first state.
Delaware là tiểu bang đầu tiên.
21What country is north of the United States?
Nước nào ở phía bắc Hoa Kỳ?
Canada is north of the United States.
Canada.
22[1] What country is south of the United States?
Nước nào ở phía nam Hoa Kỳ?
[2] Who lived here first?
Ai sống ở đó đầu tiên?
[1] Mexico is south of the United States.
Mexico.
[2] American Indians lived here first.
Người Mỹ da đỏ sống ở đây đầu tiên.
Please read the sentence:Please write the sentence:
23Why do people come to America?
Tại sao mọi người đến Hoa Kỳ?
People come here to be free.
Mọi người đến đây để được tự do.
24What is one right in the United States?
Một quyền ở Hoa Kỳ là gì?
Freedom of speech is one right in the United States.
Tự do ngôn luận là 1 quyền ở Hoa Kỳ.
25What are the colors of the American flag?
Các màu của Lá cờ Hoa Kỳ là gì?
The flag is red, white and blue.
Màu đỏ, trắng và xanh.
25What do we have to pay to the government?
Chúng ta phải có nghĩa vụ gì đối với Chính phủ?
We have to pay taxes.
Chúng ta phải đóng thuế.
27What do people want?
Người dân mong muốn điều gì?
People want to vote.
Người dân muốn được bầu cử.
28Who can vote?
Ai được quyền đi bầu?
Citizens can vote.
Tất cả công dân có quyền đi bầu.
Please read the sentence:Please write the sentence:
29When is President’s Day?
Ngày của Tổng thống là khi nào?
President’s Day is in February.
Vào tháng 2.
30When is Memorial Day?
Ngày Tưởng niệm là khi nào?
Memorial Day is in May.
Vào tháng 5.
31When is Flag Day?
Ngày Lể Quốc kỳ Mỹ là khi nào?
Flag Day is in June.
Vào tháng 6.
32When is Independence Day?
Ngày Quốc khánh là khi nào?
Independence Day is in July.
Vào tháng 7.
33When is Labor Day?
Ngày Lao động là khi nào?
Labor Day is in September.
Vào tháng 9.
34When is Columbus Day?
Ngày Columbus là khi nào?
Columbus Day is in October.
Vào tháng 10.
35When is ThanksGiving?
Khi nào đến Lễ tạ ơn?
ThanksGiving is in November.
Vào tháng 11.

Bài viết đang tiếp tục cập nhật.

Trả lời