—GIỮ KHOẢNG CÁCH & VƯỢT QUA—

When driving in traffic, it is safest to:

Drive with the flow of traffic.

Khi tham gia giao thông, an toàn nhất là:

Lái xe theo dòng phương tiện.

The “Four-Second Rule” refers to how one should:

Follow another car.

“Quy tắc bốn giây” đề cập đến cách một người nên: Đi theo một chiếc xe khác. (với khoảng cách tương đương 4 giây = chiều dài 1 chiếc xe hơi)

Don’t follow other cars too closely because:

 1. You may not see the road between the cars.
 2. You may not have time to stop if the vehicle in front of you slows or stops suddenly.
 3. You may not see the vehicle’s turn signals.
 4. You may not see the other vehicle’s brake lights.

Không theo sát các xe khác vì:

 1. Bạn có thể không nhìn thấy đường giữa các xe.
 2. Bạn có thể không có thời gian để dừng lại nếu xe phía trước giảm tốc độ hoặc dừng lại đột ngột.
 3. Bạn có thể không nhìn thấy tín hiệu rẽ của xe.
 4. Bạn có thể không nhìn thấy đèn phanh của xe khác.

Allowing a space cushion is important because it:

Allows you time to react to situations.

Có một khoảng trống (giữa các xe)  rất quan trọng vì nó: Cho phép bạn có thời gian để phản ứng với các tình huống.

It is best to keep a space cushion:

On all sides of the vehicle.

Tốt nhất là giữ một khoảng trống: Ở tất cả các bên của xe.

In which of the situations is passing always forbidden?

The vehicle ahead is stopped for the pedestrians in a crosswalk.

Tình huống nào bị cấm vượt qua? Xe phía trước được dừng lại để dành đường cho người đi bộ qua đường.

A good rule to remember for passing is:

 1. Pass on the right whenever possible.
 2. Drive with the flow of traffic and pass only as needed.
 3. Try to get to the front of any slow-moving traffic so that you can see better.
 4. Always flash your lights and sound your horn to alert other drivers to your intentions.

Một quy tắc tốt cần nhớ để vượt qua là:

 1. Vượt qua bên phải bất cứ khi nào có thể.
 2. Lái xe theo luồng giao thông và chỉ vượt qua khi cần thiết.
 3. Cố gắng đi trước bất kỳ dòng xe cộ nào di chuyển chậm để bạn có thể quan sát rõ hơn.
 4. Luôn nháy đèn và bóp còi để cảnh báo những người lái xe khác về ý định của bạn.

Trả lời