—XE ƯU TIÊN—

You must yield for emergency vehicles:

 1. Under no circumstances.
 2. When you see a flashing red or blue light or hear a siren.
 3. Only when other vehicles yield.
 4. None of the above.

Bạn phải nhường đường cho xe khẩn cấp:

 1. Trong bất kỳ tình huống nào.
 2. Khi bạn nhìn thấy đèn nhấp nháy màu đỏ hoặc xanh hoặc nghe thấy tiếng còi.
 3. Chỉ khi các phương tiện khác nhường đường.
 4. Không có điều nào ở trên.

You approach an emergency vehicle that is stopped with its lights flashing. You must:

 1. Slow down. If possible, change lanes so you will not drive next to the stopped emergency vehicle.
 2. Drive to the right side of the road and stop.
 3. Stay in your lane and continue to drive at the same speed.
 4. Accelerate to quickly pass the stopped vehicle.

Bạn đến gần một chiếc xe khẩn cấp đang dừng với đèn nhấp nháy. Bạn phải:

 1. Chậm lại. Nếu có thể, hãy chuyển làn để không lái cạnh xe khẩn cấp đang dừng.
 2. Lái xe sang bên phải đường và dừng lại.
 3. Giữ nguyên làn đường của bạn và tiếp tục lái xe với tốc độ như cũ.
 4. Tăng tốc để vượt nhanh xe đang dừng.

When a funeral procession is present, ____ has the right-of-way.

 1. The funeral procession
 2. A pedestrian
 3. Another driver
 4. A bicyclist

Khi có đám tang, ____ có quyền ưu tiên.

 1. Đám tang
 2. Một người đi bộ
 3. Một tài xế khác
 4. Một người đi xe đạp

Trả lời