—LƯU Ý XE LỬA—

You may drive around the gates at a railroad crossing:

  1. When the train has passed.
  2. Under no circumstances.
  3. When the lights have stopped flashing.
  4. When other drivers drive around the gates.

Bạn có thể lái xe quanh các cổng tại nơi giao nhau với đường sắt:

  1. Khi tàu đã đi qua.
  2. Không được trong bất kỳ tình huống nào.
  3. Khi đèn đã ngừng nhấp nháy.
  4. Khi các tài xế khác lái xe xung quanh các cổng.

Trả lời