—ĐƯỜNG CAO TỐC, ĐƯỜNG LIÊN BANG—

Highway markings:

 1. Are usually not important.
 2. Are only found in construction zones.
 3. Provide information for drivers.
 4. Are usually red and blue in color.

Dấu hiệu đường cao tốc:

 1. Thường không quan trọng.
 2. Chỉ được tìm thấy trong các khu vực xây dựng.
 3. Cung cấp thông tin cho người lái xe.
 4. Thường có màu đỏ và xanh lam.

What are the colors of signs that tell you the distance to the next exit on a highway?

Green with white letters.

Màu sắc của biển báo cho bạn biết khoảng cách đến lối ra tiếp theo trên đường cao tốc là gì? Màu xanh lá cây với chữ trắng.

When exiting a highway, you should slow down:

Once you have  moved  into the exit lane.

Khi ra khỏi đường cao tốc, bạn  nên giảm  tốc độ: Khi bạn  đã di chuyển vào làn  đường  ra.

If you are driving on the interstate and pass your exit, you should:

Continue driving and use the next exit.

Nếu bạn đang lái xe trên đường liên bang và đã vượt qua lối ra của mình, bạn nên:

Tiếp tục lái xe và sử dụng lối ra tiếp theo.

You are driving in the right lane of a multilane highway and want to move into the left lane. You should:

 1. Look in your rearview mirror for traffic behind you before changing lanes.
 2. Look over your left shoulder for traffic in your blind spot before changing lanes.
 3. Look in your side mirror for traffic and turn on your directional signal.
 4. All of the above.

Bạn đang lái xe ở làn bên phải của đường cao tốc nhiều làn và muốn chuyển sang làn bên trái. Bạn nên:

 1. Nhìn vào gương chiếu hậu của bạn để biết giao thông phía sau bạn trước khi chuyển làn đường.
 2. Nhìn qua vai trái của bạn để biết giao thông trong điểm mù của bạn trước khi chuyển làn.
 3. Nhìn vào gương bên của bạn để biết giao thông và bật tín hiệu chuyển  đường của bạn.
 4. Tất cả những điều trên.

When entering an expressway, never stop in the acceleration lane unless traffic is:

Too heavy for you to merge safely.

Khi đi vào đường cao tốc, đừng bao giờ dừng lại ở làn đường tăng tốc trừ khi giao thông: Quá đông để bạn có thể nhập vào một cách an toàn.

You are getting on a highway with a very short entrance lane. Therefore, the safest way for you to enter the flow of traffic would be to:

Wait for a significant gap in traffic, then speed up quickly.

Bạn đang vào đường cao tốc với làn đường vào rất ngắn. Cách an toàn nhất để bạn tham gia vào dòng xe cộ là:

Chờ một khoảng trống đáng kể, sau đó tăng tốc độ nhanh chóng.

When driving on a freeway entrance ramp, you should look for a gap in freeway traffic by:

Looking in your mirrors and turning your head to look over your shoulder.

Khi lái xe trên đoạn đường vào xa lộ, bạn nên tìm khoảng trống trên xa lộ bằng cách: Nhìn vào gương và quay đầu nhìn qua vai.

What should you do before entering a highway from a side entrance ramp?

Signal properly, look for an opening, accelerate to the speed of traffic and merge into traffic when it is safe.

Bạn nên làm gì trước khi vào đường cao tốc từ một đoạn đường vào bên hông?

Báo hiệu đúng cách, tìm chỗ hở, tăng tốc theo tốc độ giao thông và hòa vào dòng xe cộ khi thấy an toàn.

When you are driving on a highway that does not have a paved shoulder, if your vehicle breaks down, you should:

Try to get your vehicle completely out of the traffic lanes and off the highway’s paved surface before stopping.

Khi bạn đang lái xe trên đường cao tốc không có lề trải nhựa, nếu xe của bạn bị hỏng, bạn nên:

Cố gắng đưa xe ra khỏi làn đường giao thông và ra khỏi bề mặt trải nhựa của đường cao tốc trước khi dừng lại.

Trang 11: Giữ khoảng cách & Vượt qua

Trả lời