— CHẠY NHANH CHẬM THẾ NÀO ? —

At highway speeds, on a dry road, a safe following distance is at least:

4 seconds of following distance from the car ahead of you.

Ở tốc độ đường cao tốc, trên đường khô, khoảng cách an toàn đi sau xe khác ít nhất là:

4 giây khoảng cách với xe phía trước.

____ greatly increase stopping distances and severity of crashes.

High speeds.

____ tăng đáng kể khoảng cách dừng và mức độ nghiêm trọng của tai nạn.

Tốc độ cao.

You may legally drive 10 mph over the speed limit:

Under no circumstances.

Bạn có thể lái xe quá tốc độ giới hạn 10 dặm một giờ một cách hợp pháp:

Không được dưới bất kỳ hình thức nào.

The maximum speed limit in this state (Florida) is ____ miles per hour.

70.

Giới hạn tốc độ tối đa ở tiểu bang này (Florida) là ____ dặm một giờ.

70 (112,65408 km/h).                                                                                                                  

What is the speed limit on the Limited-Access Highways?

70 MPH.

Giới hạn tốc độ trên Đường cao tốc là bao nhiêu?

70 MPH.

When traveling below 40 miles per hour on a limited-access highway, you should:

Use your four-way flashers.

Khi di chuyển dưới 40 dặm / giờ trên đường cao tốc, bạn nên:

Sử dụng đèn nháy bốn chiều.

Unless otherwise posted, the speed limit is ____ on streets and highways.

55 mph.

Trừ khi có biển báo khác, giới hạn tốc độ là ____ trên đường phố và đường cao tốc.

55 dặm / giờ.

Unless otherwise posted, the speed limit for cars in a residential area is:

30 miles per hour.

Trừ khi có thông báo khác, giới hạn tốc độ cho ô tô trong khu dân cư là:

30 dặm một giờ. (48,28032 km/h).

Which of the following is true about the speed at which you travel?

The safe speed to drive depends on many conditions.

Điều nào sau đây là đúng về vận tốc mà bạn di chuyển? Tốc độ an toàn để lái xe phụ thuộc vào nhiều điều kiện.

Drive below the posted speed limit when:

Anything makes conditions less than perfect.

Lái xe dưới tốc độ giới hạn cho phép khi: Bất kỳ điều gì làm cho điều kiện trở nên kém hoàn hảo.

A speed limit is:

 1. The maximum or minimum legal speed you can travel on a road under dangerous conditions.
 2. The maximum or minimum legal speed you can travel on a road under ideal conditions.
 3. The suggested speed to travel on a road under ideal conditions.
 4. None of the above.

Giới hạn tốc độ là:

 1. Tốc độ tối đa hoặc tốc độ tối thiểu hợp pháp mà bạn có thể đi trên đường trong điều kiện nguy hiểm.
 2. Tốc độ tối đa hoặc tốc độ tối thiểu hợp pháp mà bạn có thể đi trên đường trong điều kiện lý tưởng.
 3. Tốc độ đề xuất để đi trên đường trong điều kiện lý tưởng.
 4. Không có điều nào ở trên.

A black and white vertical rectangular-shaped sign is:

Speed limit sign.

Biển báo hình chữ nhật đứng màu đen trắng là:

Biển báo hạn chế tốc độ.

The posted speed limit shows:

 1. Only a recommended driving speed.
 2. The exact speed at which you must travel to avoid a ticket.
 3. The maximum safe driving speed under ideal road and weather conditions.
 4. The maximum safe driving speed under all road conditions.

Giới hạn tốc độ đã đăng cho thấy:

 1. Chỉ một tốc độ lái xe được khuyến nghị.
 2. Tốc độ chính xác mà bạn phải di chuyển để tránh bị vé phạt.
 3. Tốc độ lái xe an toàn tối đa trong điều kiện thời tiết và đường xá lý tưởng.
 4. Tốc độ lái xe an toàn tối đa trong mọi điều kiện đường xá.

This road sign means:

 1. The road ahead curves right. Slow down to the safe speed indicated.
 2. Divided highway begins. Slow down to the safe speed indicated.
 3. Merge. Slow down to the safe speed indicated.
 4. Winding road ahead. Slow down to the safe speed indicated.

Biển báo này có nghĩa:

 1. Con đường phía trước uốn cong bên phải. Giảm về tốc độ an toàn được chỉ định.
 2. Đường cao tốc có dải phân cách bắt đầu. Giảm về tốc độ an toàn được chỉ định.
 3. Hợp nhất. Giảm về tốc độ an toàn được chỉ định.
 4. Con đường phía trước quanh co. Giảm về tốc độ an toàn được chỉ định.

It is more dangerous to drive at the maximum speed limit at night than during the daytime as:

You cannot see as far ahead at night.

Việc lái xe với tốc độ tối đa vào ban đêm sẽ nguy hiểm hơn ban ngày vì: Bạn không thể nhìn xa về phía trước vào ban đêm.

A person who drives much slower than the speed limit:

 1. Is a very safe driver.
 2. Always has the right-of-way.
 3. Should not let following cars pass.
 4. May create a dangerous driving environment.

Một người lái xe chậm hơn nhiều so với tốc độ giới hạn:

 1. Là một người lái xe rất an toàn.
 2. Luôn luôn có quyền ưu tiên.
 3. Không nên để xe sau vượt qua.
 4. Có thể tạo ra một môi trường lái xe nguy hiểm.

If you are driving so slowly that traffic is backing up behind you, you should:

 1. Decrease your speed.
 2. Pull off the right side of the road and let traffic pass.
 3. Not let the other cars pass your vehicle.
 4. Use your four-way flashers.

Nếu bạn đang lái xe quá chậm đến mức các xe khác bị dồn ứ sau bạn, bạn nên:

 1. Giảm tốc độ của bạn.
 2. Tấp vào bên phải của đường và để cho các xe khác chạy qua.
 3. Không để các xe khác vượt qua xe của bạn.
 4. Sử dụng đèn nháy bốn chiều của bạn.

Trang 5: Seat Belt

Trả lời