—ĐÈN GIAO THÔNG—

A red traffic signal light means that you must:

 1. Stop at the stop line.
 2. Stop before entering any crosswalk.
 3. Stop before entering the intersection.
 4. All of the above.

Đèn tín hiệu giao thông màu đỏ có nghĩa là bạn phải:

 1. Dừng lại ở vạch dừng.
 2. Dừng lại trước khi bước vào bất kỳ lối sang đường nào.
 3. Dừng lại trước khi vào giao lộ.
 4. Tất cả những điều trên.

When approaching a steady red traffic light, drivers should:

 1. Drive through the intersection if there is no crossing traffic.
 2. Continue driving, as they have the right-of-way.
 3. Stop only if a police officer is nearby.
 4. Come to a complete stop.

Khi đến gần đèn đỏ ổn định, người lái xe nên:

 1. Lái xe qua giao lộ nếu không có xe cộ qua lại.
 2. Tiếp tục lái xe, vì họ có quyền ưu tiên.
 3. Chỉ dừng lại nếu có cảnh sát ở gần.
 4. Đến một điểm dừng hoàn toàn.

When approaching a traffic signal displaying a steady yellow arrow, drivers:

 1. Should merge into a lane in the direction of the arrow.
 2. Should slow to a stop, if it is safe to do so.
 3. May turn left after yielding to oncoming traffic and pedestrians.
 4. Have the right-of-way and may expect oncoming traffic to stop for them.

Khi đến gần một tín hiệu giao thông hiển thị mũi tên màu vàng ổn định, người lái xe:

 1. Nên nhập vào một làn đường theo hướng mũi tên.
 2. Nên dừng lại chậm, nếu thấy an toàn.
 3. Có thể rẽ trái sau khi nhường đường cho người đi bộ và xe cộ đang chạy tới.
 4. Có quyền ưu tiên và có thể mong đợi dòng xe đang tới sẽ dừng lại cho họ.

A flashing yellow light at an intersection means that you should:

 1. Slow down and proceed with care (with caution).
 2. Continue normally through the intersection.
 3. Stop and proceed when a green light appears.
 4. Stop and proceed when the way is clear.

Đèn vàng nhấp nháy ở giao lộ có nghĩa là bạn nên:

 1. Chạy chậm và di chuyển cẩn thận.
 2. Tiếp tục bình thường qua giao lộ.
 3. Dừng lại và đi tiếp khi đèn xanh xuất hiện.
 4. Dừng lại và đi tiếp khi đường thông thoáng.

A traffic light displaying a green arrow and a red light means that:

 1. You may only drive straight ahead.
 2. You may drive only in the direction of the green arrow.
 3. You must wait for a solid green light to proceed in any direction.
 4. Vehicles moving in any direction must stop.

Đèn giao thông hiển thị mũi tên màu xanh lá cây và đèn màu đỏ có nghĩa là:

 1. Bạn chỉ có thể lái xe thẳng về phía trước.
 2. Bạn chỉ có thể lái xe theo hướng của mũi tên màu xanh lá cây.
 3. Bạn phải đợi đèn xanh để tiếp tục theo bất kỳ hướng nào.
 4. Các phương tiện di chuyển theo hướng nào cũng phải dừng lại.

Trả lời