—LƯU Ý CÔNG TRƯỜNG—

Signs that are colored orange are:

 1. Work zone signs.
 2. Regulatory signs.
 3. School zone signs.
 4. Guide signs.

Các dấu hiệu có màu cam là:

 1. Biển báo khu vực làm việc.
 2. Dấu hiệu quy định.
 3. Biển báo khu trường học.
 4. Biển báo hướng dẫn.

What does an orange-colored sign indicate?

 1. The start of a no passing zone.
 2. A railroad crossing is ahead.
 3. A school zone is ahead.
 4. The presence of construction work.

Biển báo màu cam biểu thị điều gì?

 1. Sự khởi đầu của một vùng cấm vượt qua.
 2. Phía trước có một đoạn đường sắt.
 3. Một khu trường học ở phía trước.
 4. Sự xuất hiện của công việc xây dựng.

Crashes in work zones are most commonly the result of:

Carelessness and speeding.

Các vụ va chạm trong khu vực làm việc thường là kết quả của: Bất cẩn và chạy quá tốc độ.

Trả lời