— BUỒN NGỦ KHI LÁI XE —

If you feel tired while driving, then the best thing to do is:

Stop and get rest.

Nếu bạn cảm thấy mệt mỏi khi lái xe, điều tốt nhất nên làm là:

Dừng lại và nghỉ ngơi.

On long trips, you can prevent drowsiness by:

Stopping at regular intervals for a rest.

Trong những chuyến đi dài, bạn có thể ngăn chặn cơn buồn ngủ bằng cách:

Dừng lại đều đặn để nghỉ ngơi.

The effect that lack of sleep has on your safe driving ability is the same as:

The effect that alcohol has.

Ảnh hưởng của việc thiếu ngủ đối với khả năng lái xe an toàn của bạn giống như:

Tác dụng của rượu.

Drowsy drivers:

Can drive so poorly that they may appear to be drunk.

Người lái xe buồn ngủ:

Có thể lái xe kém đến mức họ có thể có biểu hiện say rượu.

Trang 3: Đồ uống có cồn

Trả lời