—LƯU Ý SCHOOL BUS—

This sign means:

School crossing.

Biển báo này có nghĩa là:

Sắp đi qua khu vực trường học.

If you pass a school bus that is stopped to drop off or pick up children, you will:

  1. Be fined at least $165.
  2. Be fined less than $100.
  3. Not be fined, but your license will be suspended.
  4. Face no legal consequences.

Nếu bạn vượt qua một chiếc xe buýt trường học đang dừng để trả hoặc đón trẻ em, bạn sẽ:

  1. Bị phạt ít nhất $165.
  2. Bị phạt dưới $100.
  3. Không bị phạt, nhưng bằng lái của bạn sẽ bị đình chỉ.
  4. Không phải đối mặt với hậu quả pháp lý.

Trả lời