—ĐIỂM MÙ—

Your blind spot is the area of the road: You cannot see without moving your head.

Điểm mù của bạn là khu vực của con đường: Bạn không thể nhìn thấy nếu không di chuyển đầu.

What is a “No zone?”

 1. A designated no passing zone.
 2. A one-way traffic area.
 3. The blind spot of a large vehicle.
 4. An area designated for motor vehicles.

“No zone” là gì?

 1. Một khu vực cấm đi qua được chỉ định.
 2. Khu vực giao thông một chiều.
 3. Điểm mù của xe phân khối lớn.
 4. Khu vực dành cho xe cơ giới.

Look over your shoulder to check your blind spot when:

 1. Pulling toward or away from a curb.
 2. Turning left or right.
 3. Changing lanes.
 4. All of the above.

Nhìn qua vai để kiểm tra điểm mù khi:

 1. Tấp xe hoặc ra khỏi lề đường.
 2. Rẽ trái hoặc phải.
 3. Chuyển làn đường.
 4. Tất cả những điều trên.

5. To check your blind spot when changing lanes to the left, you should glance:

 1. Over your right shoulder.
 2. At your side mirror.
 3. Over your left shoulder.
 4. At your rearview mirror.

Để kiểm tra điểm mù khi chuyển làn bên trái, bạn nên liếc:

 1. Qua vai phải của bạn.
 2. Ở gương bên bạn.
 3. Qua vai trái của bạn.
 4. Tại gương chiếu hậu của bạn.      

When changing lanes, you should:

 1. Rely on your mirrors.
 2. Begin signaling as you move into the next lane.
 3. Signal at least 500 feet before your lane change when driving on residential streets.
 4. Always check your blind spot.

Khi chuyển làn, bạn nên:

 1. Dựa vào gương của bạn.
 2. Bắt đầu báo hiệu khi bạn di chuyển sang làn đường tiếp theo.
 3. Báo hiệu ít nhất 500 feet trước khi bạn chuyển làn khi lái xe trên đường dân cư.
 4. Luôn kiểm tra điểm mù của bạn.

Before changing lanes on a multilane highway, you should:

 1. Sound your horn.
 2. Turn on your headlights.
 3. Reduce your speed.
 4. Check your mirrors and blind spots.

Trước khi chuyển làn trên đường cao tốc nhiều làn, bạn nên:

 1. Bấm kèn xe.
 2. Bật đèn pha của bạn.
 3. Giảm tốc độ của bạn.
 4. Kiểm tra gương và điểm mù của bạn.

When driving on an interstate:

 1. Stop on the shoulder of the road if you are tired.
 2. You should always use cruise control.
 3. Signal, check mirrors, and check blind spots before changing lanes.
 4. You should change lanes often.

Khi lái xe trên đường liên bang:

 1. Dừng lại trên vệ đường nếu bạn mệt mỏi.
 2. Nên luôn sử dụng hệ thống kiểm soát hành trình.
 3. Báo hiệu, kiểm tra gương và kiểm tra điểm mù trước khi chuyển làn.
 4. Bạn nên chuyển làn thường xuyên.

Trang 7: Đi bộ, Xe đạp, Xe máy, Người mù

Trả lời