—LÁI XE KHI MƯA, SƯƠNG MÙ—

Drive below the posted speed limit when:

 1. Anything makes conditions less than perfect.
 2. You see a police car.
 3. Entering a highway where there are other cars.
 4. You are on a four-lane road.

Lái xe dưới giới hạn tốc độ quy định khi:

 1. Bất cứ điều gì khiến điều kiện kém hoàn hảo hơn.
 2. Bạn thấy một chiếc xe cảnh sát.
 3. Đi vào đường cao tốc nơi có những chiếc xe khác.
 4. Bạn đang đi trên một con đường bốn làn xe.

Which of the following is true about driving on a wet roadway?

 1. As you drive faster, your tires become less effective.
 2. Water does not affect cars with good tires.
 3. Deep water is less dangerous than shallow water.
 4. As you decrease your speed, the roadway becomes more slippery.

Điều nào sau đây đúng khi lái xe trên đường ướt?

 1. Khi bạn lái xe nhanh hơn, lốp xe của bạn trở nên kém hiệu quả hơn.
 2. Nước không ảnh hưởng đến những chiếc xe có lốp tốt.
 3. Vùng nước sâu ít nguy hiểm hơn vùng nước nông.
 4. Khi bạn giảm tốc độ, đường sẽ trơn hơn.

Trả lời