—PHẠT TIỀN, TREO BẰNG & BẢNG SỐ XE—

Fines for moving traffic violations in construction zones are:

 1. Lessened.
 2. Doubled.
 3. Unchanged.
 4. Non-existent.

Các hình thức phạt khi vi phạm giao thông trong khu vực xây dựng là:

 1. Giảm bớt.
 2. Tăng gấp đôi.
 3. Không thay đổi.
 4. Không tồn tại.

If you are the driver or owner of a vehicle which is in a crash, that is your fault, and you are not insured in compliance with the Financial Responsibility Law:

You may be required to pay for the damages before your driving privilege is reinstated.

Nếu bạn là người lái xe hoặc chủ sở hữu của một chiếc xe bị tai nạn, đó là lỗi của bạn và bạn không được bảo hiểm theo Luật Trách nhiệm Tài chính:

Bạn có thể phải trả tiền cho những thiệt hại TRƯỚC khi đặc quyền lái xe của bạn được khôi phục.

If you are required to have increased insurance coverage limits but are unable to provide proof of the increased limits, you will:

 1. Have your license and plates suspended for up to three years.
 2. Only be allowed to drive on residential roads.
 3. Be let off with a warning.
 4. Face no negative consequences.

Nếu bạn được yêu cầu tăng giới hạn bảo hiểm nhưng không thể cung cấp bằng chứng về việc tăng giới hạn, bạn sẽ:

 1. Bị treo bằng và biển số xe đến ba năm.
 2. Chỉ được phép lái xe trên đường dân sinh.
 3. Được thông qua nhưng với một cảnh báo.
 4. Không phải đối mặt với hậu quả tiêu cực.

Driving license points are:

Something you don’t want on your driver record.

Điểm giấy phép lái xe là: Điều gì đó bạn không muốn có trong hồ sơ lái xe của mình.

If you are arrested for driving under the influence of alcohol, and you refuse to take the blood test, you will receive a:

Driver’s License Suspension

Nếu bạn bị bắt vì lái xe trong tình trạng có cồn và bạn từ chối làm xét nghiệm máu, bạn sẽ bị:

Đình chỉ Giấy phép Lái ​​xe.

If a police officer requires you to take a blood, breath, or urine test, you:

Must take the test, or your license will be suspended.

Nếu cảnh sát yêu cầu bạn xét nghiệm máu, hơi thở hoặc nước tiểu, bạn:

Phải thực hiện bài kiểm tra, nếu không bằng lái của bạn sẽ bị đình chỉ.

People under 16 years of age who use a false identification card to buy alcohol will:

Receive a driving suspension that starts on their 16th birthday.

Người dưới 16 tuổi sử dụng chứng minh thư giả để mua rượu sẽ:

Bị đình chỉ lái xe bắt đầu từ ngày sinh nhật thứ 16 của họ.

If you are under age 21 and are convicted of driving under the influence of alcohol, you will receive a ____ license suspension for a first offense.

6-Month

Nếu bạn dưới 21 tuổi và bị kết tội lái xe trong tình trạng có cồn, bạn sẽ bị treo bằng ____ cho lần vi phạm đầu tiên.

6 tháng

If you are under age 21, and are convicted of carrying a false id card, you will be

required to pay a $500 to $2,500 fine and your license will be suspended for 1 year. Even if you were not driving.

Nếu bạn dưới 21 tuổi và bị kết tội mang thẻ id giả, bạn sẽ phải

trả khoản tiền phạt từ $ 500 đến $ 2.500 và bằng lái của bạn sẽ bị đình chỉ trong 1 năm. Ngay cả khi bạn không lái xe.

Trả lời