— ĐỒ UỐNG CÓ CỒN —

Drinking alcohol and driving is:

A serious traffic safety problem.

Uống rượu bia và lái xe là:

Một vấn đề nghiêm trọng về an toàn giao thông.

The minimum drinking age in this state (FL) is ____ years.

21

Tuổi uống rượu tối thiểu ở tiểu bang này (FL) là ____ tuổi.

21

It is against the law for anyone under the age of 21 to ______ alcohol.

Consume / Possess / Transport

Bất kỳ ai dưới 21 tuổi ______ rượu là vi phạm pháp luật.

Tiêu thụ / Sở hữu / Vận chuyển

In which of the following ways can alcoholic beverages affect you?

 1. It slows your reaction time.
 2. It gives you a feeling of false confidence.
 3. It impairs your thinking ability.
 4. All of the above.

Đồ uống có cồn có thể ảnh hưởng đến bạn theo những cách nào sau đây?

 1. Làm chậm thời gian phản ứng của bạn.
 2. Mang lại cho bạn cảm giác tự tin giả tạo.
 3. Làm suy giảm khả năng tư duy của bạn.
 4. Tất cả những điều trên.

The consumption of alcohol while taking drugs can:

Increase the effects of both the drugs and alcohol.

Uống rượu trong khi dùng ma túy có thể:

Tăng tác dụng của cả thuốc và rượu.

What might happen when alcohol is combined with another drug?

The effects of the alcohol and the drug may both be increased.

Điều gì có thể xảy ra khi rượu được kết hợp với một loại thuốc khác?

Tác dụng của rượu và thuốc đều có thể tăng lên.

What happens if you drink alcohol while taking prescription or over-the-counter medicine?

The combination could multiply the effects of the alcohol or medicine.

Điều gì xảy ra nếu bạn uống rượu trong khi dùng thuốc theo toa hoặc thuốc không kê đơn?

Sự kết hợp có thể nhân lên tác dụng của rượu hoặc thuốc.

Consuming which of the following substances may impair your ability to drive safely and may result in an arrest for Driving Under the Influence of Intoxicants (DUII)?

 1. Beer, wine, and other liquor.
 2. Controlled substances, such as illegal drugs or prescription medicines.
 3. Inhalants, such as glue or paint.
 4. All of the above.

Việc tiêu thụ chất nào sau đây có thể làm giảm khả năng lái xe an toàn của bạn và có thể dẫn đến việc bị bắt vì lái xe khi bị ảnh hưởng của chất say (DUII)?

 1. Bia, rượu và các loại rượu khác.
 2. Các chất được kiểm soát, chẳng hạn như thuốc bất hợp pháp hoặc thuốc theo toa.
 3. Chất gây độc, chẳng hạn như keo hoặc sơn.
 4. Tất cả những điều trên.

If someone has consumed alcoholic drinks, what will help the person overcome the influence of those drinks?

Only time.

Nếu ai đó đã uống đồ uống có cồn, điều gì sẽ giúp người đó vượt qua ảnh hưởng của những đồ uống đó?

Cần có thời gian.

For an average person, how many minutes does the body need to process the alcohol in one drink?

60.

Đối với một người bình thường, cơ thể cần bao nhiêu phút để xử lý rượu trong một lần uống?

60.

You may avoid the risks of alcohol-related crashes by:

 1. Deciding before you start drinking that you are not going to drive.
 2. Simply saying, “No thanks, I’m driving,” if someone offers you a drink.
 3. Calling a taxi.
 4. Doing any of the above.

Bạn có thể tránh những rủi ro do va chạm liên quan đến rượu bằng cách:

 1. Quyết định sẽ không lái xe trước khi bắt đầu uống rượu.
 2. Chỉ cần nói: “Không, cảm ơn, tôi đang lái xe” nếu ai đó mời bạn đồ uống.
 3. Gọi taxi.
 4. Làm bất kỳ điều nào ở trên.

You may drink alcoholic beverages in a vehicle on a public highway:

 1. As long as you aren’t driving.
 2. If you are riding in the back seat.
 3. If you are riding in the back of a pick-up truck.
 4. Under no circumstances.

Bạn có thể uống đồ uống có cồn trong xe trên đường cao tốc công cộng:

 1. Miễn là bạn không lái xe.
 2. Nếu bạn đang ngồi trên ghế sau.
 3. Nếu bạn đang ngồi sau xe bán tải.
 4. Không được dưới bất kỳ tình huống nào.

Blood Alcohol Concentration (BAC) does depend on:

All of these: Your body weight. How much you drink. How much time passes between drinks.

Nồng độ cồn trong máu (BAC) phụ thuộc vào:

Tất cả những điều này: Trọng lượng cơ thể của bạn. Bạn uống bao nhiêu. Khoảng thời gian giữa các lần uống.

If under 21 years of age, you are considered is driving while under the influence if your blood alcohol level is:

0.02 or higher.

Nếu dưới 21 tuổi, bạn được coi là đang lái xe trong tình trạng bị ảnh hưởng nếu nồng độ cồn trong máu của bạn là:

0,02 hoặc cao hơn.

If your blood alcohol level is 0.04, you:

Are 2 – 7 times more likely to have a crash than a person who has not consumed any.

Nếu nồng độ cồn trong máu của bạn là 0,04, bạn:

Có nguy cơ bị tai nạn cao gấp 2 – 7 lần so với người không uống rượu.

You will be DUI, If your blood alcohol content (BAC) is ____ or higher and you were driving at the time of arrest.

0.08%

Bạn sẽ bị DUI, Nếu nồng độ cồn trong máu (BAC) của bạn là ____ trở lên và bạn đang lái xe vào thời điểm bị bắt.

0,08%

Trang 4: Chạy nhanh chậm thế nào?

Trả lời