—KHÚC CUA & CÁC XỬ LÝ KHÁC—

What can you do to avoid the need to make emergency (or “panic”) stops while driving in traffic?

Look ahead and maintain a safe following distance.

Bạn có thể làm gì để tránh phải dừng xe khẩn cấp (hoặc “hoảng sợ”) khi đang tham gia giao thông?

Nhìn về phía trước và duy trì khoảng cách an toàn phía  sau.

When driving to an unfamiliar area, you:

 1. Should depend on road signs to find your way.
 2. Should plan your trip in advance.
 3. Only have to know generally where your destination is.
 4. Should always choose the most direct route.

Khi lái xe đến một khu vực xa lạ, bạn:

 1. Nên phụ thuộc vào bảng chỉ đường để tìm đường.
 2. Nên lên kế hoạch trước cho chuyến đi của bạn.
 3. Chỉ phải biết tổng quát điểm đến của bạn ở đâu.
 4. Nên luôn chọn con đường trực tiếp nhất.

The most important thing to remember about speed management and curves is that you must:

 1. Drive at the posted speed limit as you enter the curve, then slow down at the sharpest part of the curve.
 2. Slow down before you enter the curve.
 3. Accelerate gently before you enter the curve.
 4. Drive at the posted speed limit before, throughout, and after the curve.

Điều quan trọng nhất cần nhớ về quản lý tốc độ khi vào đường cong (khúc cua) là bạn phải:

 1. Lái xe ở tốc độ giới hạn cho phép khi bạn đi vào khúc cua, sau đó giảm tốc độ ở phần cong nhất của khúc cua.
 2. Giảm tốc độ trước khi vào khúc cua.
 3. Tăng tốc nhẹ nhàng trước khi vào khúc cua.
 4. Lái xe với tốc độ giới hạn quy định trước, trong suốt và sau khúc cua.

While driving, your wheels slip off the edge of the road. You should:

Slow down by gently using the brakes. Turn the steering wheel to return to the pavement at a safe speed.

Khi lái xe, nếu bánh xe của bạn bị trượt khỏi mép đường. Bạn nên: Giảm tốc độ bằng cách sử dụng phanh nhẹ nhàng. Quay tay lái để trở lại mặt đường với tốc độ an toàn.

If the rear of your vehicle starts to skid left, you should:

Steer left.

Nếu phía sau xe của bạn bắt đầu trượt sang trái, bạn nên: Lái sang trái.

What kinds of drugs can affect your driving ability?

 1. Allergy medicine
 2. Marijuana
 3. Cold remedies
 4. All of these choices

Những loại thuốc nào có thể ảnh hưởng đến khả năng lái xe của bạn?

 1. Thuốc dị ứng
 2. Cần sa
 3. Các phương thuốc chữa cảm lạnh
 4. Tất cả những loại này

If worried, nervous, angry, or crying, a driver:

 1. Will drive no differently than they would if they were thinking more clearly.
 2. Can drive faster because they are more in touch with their senses.
 3. Should take the time to focus on driving before starting the engine.
 4. Should call a friend to vent while driving.

Nếu lo lắng, căng thẳng, tức giận hoặc khóc, người lái xe:

 1. Sẽ lái xe không khác so với họ nếu họ suy nghĩ rõ ràng hơn.
 2. Có thể lái xe nhanh hơn vì họ tiếp xúc nhiều hơn với các giác quan của họ.
 3. Nên dành thời gian để tập trung lái xe trước khi nổ máy.
 4. Nên gọi một người bạn để trút bầu tâm sự khi lái xe.

What should you do when you are going to enter a roadway from a private road?

 1. Blow your horn to warn cars you are entering the roadway.
 2. Stop with part of your car on the roadway to alert other drivers.
 3. Drive out fast to merge smoothly with the traffic.
 4. Yield the right-of-way to pedestrians and roadway traffic.

Bạn phải làm gì khi đi vào lòng đường từ đường riêng?

 1. Thổi còi để cảnh báo những xe bạn đang đi vào lòng đường.
 2. Dừng lại một phần xe của bạn trên lòng đường để cảnh báo cho những người lái xe khác.
 3. Lái xe nhanh chóng để hòa nhập nhịp nhàng với giao thông.
 4. Nhường quyền ưu tiên cho người đi bộ và phương tiện giao thông trên đường.

When in a travel lane on the roadway:

 1. You may stop to drop off passengers.
 2. You may stop to look up an address.
 3. You may make a U-turn or back up if you get on the wrong entrance ramp of the freeway.
 4. Don’t stop for any reason. Keep moving until you can safely pull off the road.

Khi ở trong làn đường đi:

 1. Bạn có thể dừng lại để trả khách.
 2. Bạn có thể dừng lại để tra cứu một địa chỉ.
 3. Bạn có thể quay đầu xe hoặc lùi xe nếu đi nhầm vào đoạn đường vào của xa lộ.
 4. Đừng dừng lại vì bất kỳ lý do gì. Tiếp tục di chuyển cho đến khi bạn có thể tấp vào lề đường một cách an toàn.

When you are driving on a multi-lane road, if another vehicle moves into your lane right in front of you, cutting you off, you should:

Stay calm. Slow down if necessary to avoid a crash, and gently drop back to a safe following distance.

Khi bạn đang lái xe trên đường có nhiều làn đường, nếu một phương tiện khác di chuyển vào làn đường của bạn ngay phía trước và cắt ngang bạn, bạn nên:

Bình tĩnh. Giảm tốc độ nếu cần để tránh va chạm và nhẹ nhàng lùi lại khoảng cách an toàn.

How can you help prevent rear-end collisions?

 1. Avoid sudden stops.
 2. Before stopping, check your mirrors and blind spots for traffic.
 3. Release the gas pedal and let your vehicle slow before applying the brakes.
 4. All of the above.

Làm thế nào bạn có thể giúp ngăn ngừa va chạm từ phía sau?

 1. Tránh dừng đột ngột.
 2. Trước khi dừng xe, hãy kiểm tra gương và các điểm mù khi tham gia giao thông.
 3. Nhả bàn đạp ga và để xe giảm tốc độ trước khi đạp phanh.
 4. Tất cả những điều trên.

To help prevent crashes, you should:

 1. Communicate with other road users.
 2. Ignore other drivers on the road.
 3. Drive only on side streets and back roads.
 4. Avoid driving during rush hour.

Để giúp tránh sự cố, bạn nên:

 1. Chia sẻ thông tin với những người tham gia giao thông.
 2. Bỏ qua những người lái xe khác trên đường.
 3. Chỉ lái xe trên đường phụ và đường sau.
 4. Tránh lái xe vào giờ cao điểm.

You are involved in an accident and another person is injured. You should:

 1. Moved the injured away from the scene immediately.
 2. Always leave the injured where they are.
 3. Not move the injured unnecessarily. Keep the injured warm and administer first aid.
 4. Stay away from the injured.

Bạn đang trong một vụ tai nạn và một người khác bị thương. Bạn nên:

 1. Di chuyển những người bị thương khỏi hiện trường ngay lập tức.
 2. Luôn để người bị thương ở nơi họ đang ở.
 3. Không di chuyển người bị thương một cách không cần thiết. Giữ ấm cho người bị thương và tiến hành sơ cứu.
 4. Tránh xa những người bị thương.

If another driver cuts you off in traffic, you should:

Ignore the other driver.

Nếu người lái xe khác cắt ngang bạn  khi giao thông, bạn nên:

Bỏ qua người lái xe đó.

When encountering an aggressive driver, you should:

 1. Avoid eye contact, slow down, and let them pass.
 2. Cut them off to slow them down.
 3. Retaliate by tailgating them.
 4. Make sure they know you disapprove of their behavior.

Khi gặp một người lái xe hung hãn, bạn nên:

 1. Tránh giao tiếp bằng mắt, giảm tốc độ và để chúng đi qua.
 2. Cắt ngang xe chúng để làm chậm chúng.
 3. Trả đũa bằng cách điều chỉnh họ.
 4. Đảm bảo rằng họ biết bạn không chấp nhận hành vi của họ.

Before backing up, you should:

Turn your head and look through the rear window.

Trước khi lùi xe, bạn nên: Quay đầu và nhìn qua cửa sổ phía sau.

By the safe backing technique. What should you do to back up safely?

Accelerate gently and smoothly while looking carefully behind you.

Bằng kỹ thuật lùi xe an toàn. Bạn nên làm gì để lùi xe an toàn?

Tăng tốc nhẹ nhàng và êm ái; đồng thời quan sát cẩn thận phía sau.

Trả lời