—LÁI XE THIẾU CHÚ Ý—

“Highway hypnosis” is a driving condition that can result from:

 1. Staring at the roadway for long periods of time.
 2. Frequent rest stops.
 3. Too much sleep the night before your trip.
 4. Short trips on expressways.

“Thôi miên trên đường cao tốc” là một tình trạng lái xe có thể do:

 1. Nhìn chằm chằm vào lòng đường trong thời gian dài.
 2. Các điểm dừng nghỉ thường xuyên.
 3. Ngủ quá nhiều vào đêm trước chuyến đi của bạn.
 4. Các chuyến đi ngắn trên đường cao tốc.

An inattentive driver is a driver who:

 1. Stares at objects off the roadway or daydreams while driving.
 2. Maintains eye contact during a conversation with a passenger while driving.
 3. Only watches the vehicle ahead of their vehicle.
 4. All of the above.

Người lái xe thiếu chú ý là người:

 1. Nhìn chằm chằm vào các vật thể trên đường hoặc mơ mộng khi lái xe.
 2. Duy trì giao tiếp bằng mắt trong khi trò chuyện với hành khách khi lái xe.
 3. Chỉ quan sát xe đi trước xe của họ.
 4. Tất cả những điều trên.

Trả lời