—SỬ DỤNG ĐÈN XE—

Your brake lights tell other drivers that you:

Are slowing down or stopping.

Đèn phanh của bạn cho những người lái xe khác biết bạn:

Đang giảm tốc độ hoặc dừng lại.

If you need to slow down or stop when other drivers may not expect it, you should:

Quickly tap your brake pedal a few times.

Nếu bạn cần giảm tốc độ hoặc dừng lại khi những người lái xe khác có thể không mong đợi, bạn nên:

Nhanh chóng nhấn vào bàn đạp phanh của bạn một vài lần.

Flashing hazard lights may be used:

When your vehicle is stopped or disabled on the highway or shoulder.

Đèn báo nguy hiểm nhấp nháy có thể được sử dụng:

Khi xe của bạn bị dừng hoặc bị vô hiệu hóa trên đường cao tốc hoặc trên đường.

If your car breaks down on a highway, you should:

Use your four-way flashers to warn other drivers.

Nếu xe của bạn bị hỏng trên đường cao tốc, bạn nên: Sử dụng đèn nháy bốn chiều để cảnh báo những người lái xe khác.

When you park on the roadway, you should:

Use your four-way flashers.

Khi đỗ xe trên lòng đường, bạn nên: Sử dụng đèn nháy bốn chiều.

If you need to drive in foggy weather:

Turn on your low beam headlights.

Nếu bạn cần lái xe trong thời tiết sương mù: Bật đèn pha chiếu thấp.

If a vehicle using high beams comes toward you, you should look towards _____ of the road.

the right side

Nếu một chiếc xe sử dụng đèn gầm cao đi về phía bạn, bạn nên nhìn về phía _____ của con đường.

phía bên phải

If a vehicle using high beams comes behind you, you should:

Flash your high beams.

Nếu có  xe sử dụng đèn chiếu xa đi phía sau bạn, bạn nên:

Chớp đèn chiếu sáng.

You must use your headlights when other vehicles are not visible from _____ feet away.

500

Bạn phải sử dụng đèn pha khi không thể nhìn thấy các phương tiện khác cách xa _____  feet.

500

When you are driving at night: You must not drive with only your parking lights on, in place of headlights.

It is against the law.

Khi bạn lái xe vào ban đêm: Bạn không được chỉ bật đèn đỗ xe thay cho đèn pha.

Đó là phạm luật.

When driving in a low-visibility situation, you should:

Increase your following distance.

Khi lái xe trong tình huống tầm nhìn thấp, bạn nên: Tăng khoảng cách sau của bạn.

Trả lời