—VẠCH KẺ ĐƯỜNG—

Lanes of traffic moving in the same direction are divided by white lines.

Các làn đường di chuyển CÙNG CHIỀU được phân chia bởi đường màu TRẮNG.

Lanes of traffic moving in the opposite direction are divided by yellow lines.

Các làn đường đi NGƯỢC CHIỀU được phân chia bởi các vạch màu VÀNG.


The road edge on the right side is marked by a solid white line.

Rìa đường ở phía bên phải được đánh dấu bằng một đường liền màu trắng.

A solid white line down the center of a two-lane road indicates:

Lanes are moving in the same direction and drivers are not permitted to pass.

Vạch liền màu trắng ở giữa đường hai làn xe cho biết:

Các làn di chuyển cùng chiều và người lái xe không được phép vượt (qua bên kia).*

*Đường 1 chiều có nhiều làn xe.

You are driving on a four-lane divided highway. A solid white line indicates the traffic lanes. You should know that:

The solid white line may be crossed only in unusual circumstances and then only with great care.

Bạn đang lái xe trên đường cao tốc có 4 làn đường. Vạch liền màu trắng phân chia các làn đường giao thông. Bạn nên biết rằng:

Vạch liền màu trắng chỉ có thể bị cắt ngang trong những trường hợp bất thường và sau đó cần hết sức cẩn thận.

You may pass if the line dividing two lanes is a broken white line.

Bạn có thể vượt qua nếu vạch phân chia giữa hai làn đường là vạch đứt nét màu trắng.


You may not pass another car on either side of a Double solid yellow centerline.

Bạn không được vượt xe khác (ở cả hai bên phía đường) khi gặp Vạch kép liên tục màu vàng.

You may cross solid yellow lines: when making turns.

Bạn có thể vượt qua các vạch liền màu vàng: khi rẽ.


You may not cross a single broken white or yellow line:

  1. When doing so would interfere with traffic.
  2. When turning left into a driveway.
  3. When the car in front of you is disabled.
  4. When passing to the right on a one-way street.

Bạn có thể không nên vượt qua một vạch trắng hoặc vàng bị đứt đoạn:

  1. Khi làm như vậy sẽ gây cản trở giao thông.
  2. Khi rẽ trái vào đường xe chạy.
  3. Khi chiếc xe phía trước bạn bị vô hiệu hóa.
  4. Khi vượt bên phải trên đường một chiều.

Trang 9: Giao lộ

Trả lời